Công khai tài chính năm 2016

      Biểu số 6
       
PHÒNG GDĐT THÀNH PHỐ TDM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ HÒA 2 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
                                        Phú Hòa, ngày  31   tháng 12   năm 2016
   
THÔNG BÁO
CÔNG KHAI  DỰ TOÁN THU - CHI
năm 2016
(Dùng cho tổ chức, đơn vị cấp dưới của các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ)
      Đơn vị tính: Đồng
Số Chỉ tiêu Dự toán  
TT được giao Ghi chú
A  Dự toán thu nguồn khác (nếu có)    
1 Thu hội phí    
2 Thu khác    
B  Dự toán chi ngân sách nhà nước    
I Loại 490, khoản 492 5 679 000 000  
1   Chi thanh toán cá nhân 4 922 194 420  
2   Chi nghiệp vụ chuyên môn 512 805 580  
3   Chi mua sắm, sửa chữa lớn 128 000 000  
4   Chi khác 116 000 000  
II Loại ..., khoản …    
1   Chi thanh toán cá nhân    
2   Chi nghiệp vụ chuyên môn    
3   Chi mua sắm, sửa chữa lớn    
4   Chi khác    
C Dự toán chi nguồn khác (nếu có)    
1   Chi thanh toán cá nhân    
2   Chi nghiệp vụ chuyên môn    
3   Chi mua sắm, sửa chữa lớn    
4   Chi khác    
       
   - Mục:    
     + Tiểu mục …    
     + Tiểu mục …    
   - Mục:    
     + Tiểu mục …    
     + Tiểu mục …    
  ...    
       
  Ngày  31   tháng  12  năm 2016
  Thủ trưởng đơn vị
      Biểu số 7
       
PHÒNG GDĐT THÀNH PHỐ TDM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ HÒA 2
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   
                                        Phú Hòa, ngày  31   tháng 12   năm 2016
       
THÔNG BÁO
CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC
năm 2016
(Dùng cho các tổ chức, đơn vị cấp dưới của các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ)
       
      Đơn vị tính: Đồng
Số Chỉ tiêu Số liệu báo Số liệu quyết
TT cáo quyết toán được
  toán duyệt
A Quyết toán thu    
I Tổng số thu    
1 Thu hội phí    
2 Thu khác    
B Quyết toán chi ngân sách nhà nước    
1 Loại 490, khoản 492 5 602 480 398  
   - Mục:6000 2 608 356 362  
    + Tiểu mục : 6001 2 433 325 421  
    + Tiểu mục : 6003 158 423 469  
    + Tiểu mục : 6049 16 607 472  
   - Mục:6100 1 299 019 306  
    + Tiểu mục : 6101 57 513 000  
    + Tiểu mục : 6106 145 627 467  
    + Tiểu mục : 6112 751 203 827  
    + Tiểu mục : 6113 7 140 000  
    + Tiểu mục : 6115 328 016 101  
    + Tiểu mục : 6117 1 820 911  
    + Tiểu mục : 6149 7 698 000  
   - Mục:6250 7 320 000  
    + Tiểu mục : 6257 7 320 000  
   - Mục:6300 727 439 055  
    + Tiểu mục : 6301 546 326 494  
    + Tiểu mục : 6302 91 054 416  
    + Tiểu mục : 6303 60 657 170  
    + Tiểu mục : 6304 29 400 975  
   - Mục:6400 543 152 403  
    + Tiểu mục : 6404 327 630 000  
    + Tiểu mục : 6449 215 522 403  
   - Mục:6500 184 221 074  
    + Tiểu mục : 6501 82 050 318  
    + Tiểu mục : 6502 91 453 256  
    + Tiểu mục : 6503 9 817 500  
    + Tiểu mục : 6504 900 000  
   - Mục:6550 28 359 400  
    + Tiểu mục : 6551 6 098 400  
    + Tiểu mục : 6552 8 781 000  
    + Tiểu mục : 6553 13 480 000  
   - Mục:6600 11 777 661  
    + Tiểu mục : 6601 844 761  
    + Tiểu mục : 6612 5 834 400  
    + Tiểu mục : 6617 4 070 000  
    + Tiểu mục : 6649 1 028 500  
   - Mục:6750 3 564 000  
    + Tiểu mục : 6758 3 564 000  
   - Mục:6900 23 190 000  
    + Tiểu mục : 6912 11 610 000  
    + Tiểu mục : 6913 1 000 000  
    + Tiểu mục : 6917 3 200 000  
    + Tiểu mục : 6949 7 380 000  
   - Mục:7000 77 277 000  
    + Tiểu mục : 7001 18 071 000  
    + Tiểu mục : 7003 6 000 000  
    + Tiểu mục : 7004 6 120 000  
    + Tiểu mục : 7006 3 776 000  
    + Tiểu mục : 7049 43 310 000  
   - Mục:7750 88 804 137  
    + Tiểu mục : 7757 5 684 137  
    + Tiểu mục : 7758 5 290 000  
    + Tiểu mục : 7764 3 630 000  
    + Tiểu mục : 7799 74 200 000  
2 Loại ..., khoản …    
C Quyết toán chi nguồn khác    
   - Mục:    
     + Tiểu mục …    
     + Tiểu mục …    
   - Mục:    
     + Tiểu mục …    
     + Tiểu mục …    
  ...    
       
  Ngày  31   tháng  12  năm 2016
  Thủ trưởng đơn vị
 
 

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây