Quyết toán quý 1+Quý 2 năm 2019

Biểu số 4 - Ban hành kèm theo Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính
             
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ HÒA 2
Chương:622
             
QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC  QUÍ I + QUÍ II NĂM  2019
(Kèm theo Quyết định số: 01/QĐ- PH2 ngày  05/7/2018 của PGDĐT)
(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán sử dụng ngân sách nhà nước)
ĐV tính:  đồng
Số TT Nội dung Số liệu báo cáo
quyết toán
Số liệu
quyết toán
 được duyệt
Trong đó
Quỹ lương Mua sắm,
sửa chữa….
Trích lập các quỹ( khác)
I Quyết toán thu 0 0      
A Tổng số thu 0 0      
1 Số thu phí, lệ phí          
1,2 Phí          
  Thu học phí buổi thứ 2          
  Thu khác (căn tin, giữ xe…..)          
2 Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ          
3 Thu sự nghiệp khác          
B Chi từ nguồn thu được để lại                     -                 -                        -                      -    
1 Chi từ nguồn thu phí được để lại          
1,2 Phí          
  Thu học phí buổi thứ 2                          -    
  Thu khác (căn tin, giữ xe…..)          
2 Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ          
3 Hoạt động sự nghiệp khác          
C Số thu nộp NSNN          
1 Số phí, lệ phí nộp NSNN          
1,1 Lệ phí          
1,2 Phí          
2 Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ          
3 Hoạt động sự nghiệp khác          
II Quyết toán chi ngân sách nhà nước  4.012.938.719               -     3.494.966.044    517.972.675           -  
1 Chi quản lý hành chính          
1,1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ    3.021.711.000       2.646.918.325      374.792.675  
1,2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ       620.563.058          477.383.058      143.180.000  
1,3 Kinh phí không thực hiện chế độ CCTL       370.664.661          370.664.661    
2 Nghiên cứu khoa học          
3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề          
4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình          
5 Chi bảo đảm xã hội          
6 Chi hoạt động kinh tế          
7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường          
8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin          
9 Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn          
10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao          
11 Chi Chương trình mục tiêu          
        Phú Hòa, ngày 09 tháng 9 năm 2019
        Hiệu trưởng 
             
             
             
             
             
        Nguyễn Xuân Trang

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây