Cuộc thi Thanh thiếu niên tham gia đề xuất các giải pháp và ý tưởng sáng tạo tiết kiệm năng lượng năm 2015

Thứ ba - 03/11/2015 15:41
Thi ý tưởng sáng tạo, giải pháp về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả bao gồm các đề tài, ý tưởng sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả trong lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, giao thông vận tải, dịch vụ công cộng, trong gia đình, công sở, trong các tòa nhà, sử dụng năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, v.v… trong đó ưu tiên các lĩnh vực học tập, lao động sản xuất và sinh hoạt cộng đồng (có thể lệ cuộc thi đính kèm website tuoitrethudaumot.vn).

TỈNH ĐOÀN BÌNH DƯƠNG

BCH ĐOÀN TP. THỦ DẦU MỘT

***

Số:  500  /ĐTN

V/v tham gia cuộc thi Thanh thiếu niên  tham gia đề xuất các giải pháp và ý tưởng sáng tạo tiết kiệm năng lượng năm 2015”

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

Thủ Dầu Một, ngày 03  tháng 11 năm 2015

 

Kính gửi:

- Ban Thường vụ các cơ sở Đoàn trực thuộc;

- Các Liên Đội trực thuộc.

 

 

Căn cứ công văn số 2454  -CV/TĐTN-TNNT ngày 21/10/2015 của Ban Thường vụ tỉnh ĐOàn Bình Dương về việc tham gia cuộc thi Thanh thiếu niên  tham gia đề xuất các giải pháp và ý tưởng sáng tạo tiết kiệm năng lượng năm 2015;

Ban Thường vụ Thành đoàn thông báo đến các cơ sở Đoàn trực thuộc tham gia cuộc thi Thanh thiếu niên tham gia đề xuất các giải pháp và ý tưởng sáng tạo tiết kiệm năng lượng năm 2015, cụ thể như sau:

 

1. Thời gian tổ chức, đối tượng tham gia:

* Thời gian:

- Thời hạn cuối cùng nhận bài dự thi là ngày 08/11/2015.

- Lễ tổng kết, trao giải cuộc thi vào cuối tháng 11 năm 2015 tại Đồng Nai.

* Đối tượng tham gia: Cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu niên trong toàn Thành phố (từ 09 đến 35 tuổi).

2. Nội dung:

* Nội dung:

Thi ý tưởng sáng tạo, giải pháp về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả bao gồm các đề tài, ý tưởng  sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả trong lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, giao thông vận tải, dịch vụ công cộng, trong gia đình, công sở, trong các tòa nhà, sử dụng năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, v.v… trong đó ưu tiên các lĩnh vực học tập, lao động sản xuất và sinh hoạt cộng đồng (có thể lệ cuộc thi đính kèm website tuoitrethudaumot.vn).

* Hồ sơ dự thi:

          - Phiếu đăng ký tham dự cuộc thi theo mẫu gửi kèm và 02 ảnh chân dung kích thước 4cm x 6cm và bản sao giấy khai sinh của tác giả hoặc đại diện nhóm tác giả và có xác nhận của địa phương, đơn vị công tác hoặc trường học.

          - Bản thuyết minh ý tưởng, sản phẩm sáng tạo.

- Hồ sơ dự thi đóng thành tập, trình tự sắp xếp tài liệu:

+ Trang bìa (theo mẫu);

+ Trang mục lục;

+ Phần nội dung trình bày ý tưởng dự thi bao gồm: Tên ý tưởng đề án, lý do đề xuất, mục tiêu, địa điểm triển khai, nội dung và giải pháp, kế hoạch và tiến độ thực hiện, đối tượng hưởng lợi, dự kiến hiệu quả về giáo dục, kinh tế - xã hội;

+ Phần phụ lục và cam kết không vi phạm bản quyền của tác giả khác và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có bất cứ tranh chấp nào về quyền tác giả.

* Địa điểm nhận bài dự thi:

Ban Thanh niên nông thôn Tỉnh Đoàn Bình Dương – Tầng 8, Tháp B, Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương. Điện thoại: 06503.827.911; email: thanhniennongthonbd@yahoo.com.

Hoặc: Văn phòng Thành đoàn Thủ Dầu Một. Điện thoại. 06503 859 281; Email: thanhdoantdm@gmail.com nộp trực tiếp đồng chí Lý Ngọc Minh, Cán bộ Thành đoàn./.

 

Nơi nhận: 

- TTr Thành đoàn;

- Các cơ sở Đoàn trực thuộc;

- Các Liên Đội trực thuộc;

Lưu. VP. Minh                

TM. BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ BÍ THƯ

 

(Đã ký)

 

 

Phạm Hùng Sơn

 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ

Tham gia cuộc thi “Thanh thiếu niên tham gia đề xuất các giải pháp

và ý tưởng sáng tạo tiết kiệm năng lượng” năm 2015

-------------------

 

Họ và tên..................................... ..........Nam( nữ):............Dân tộc:...................

Ngày, tháng, năm sinh:..................................... ...............................................

Hiện đang là:............................... ..................... ...............................................

..................................................... ..................... ...............................................

Địa chỉ:......................................... ....................................................................

..................................................... ..................... ...............................................

Điện thoại:................................... ....................... Email..................................

Tên sản phẩm:.................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

Lĩnh vực dự thi

Ý tưởng, giải pháp trong lao động, sản xuất              

Ý tưởng, giải pháp trong lĩnh vực công cộng                                        

Ý tưởng, giải pháp trong sinh hoạt                            

Ý tưởng, giải pháp khác  

 

Danh sách đồng tác giả (nếu có)

 

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Đơn vị

% đóng góp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hồ sơ đăng ký dự thi gồm có

Mô hình, sản phẩm, ý tưởng                       

Tài liệu thuyết minh      

Các loại khác

Ảnh tác giả                    

Giấy khai sinh                (bản photocopy)

        

         Tôi xin cam đoan ý tưởng, giải pháp này là của tôi (chúng tôi) và hoàn toàn chịu trách nhiệm về những nội dung trình bày trong phiếu và các tài liệu đính kèm!

 

 

 

XÁC NHẬN CỦA ĐỊA PHƯƠNG, ĐƠN VỊ, TRƯỜNG HỌC

(Họ tên, chức vụ, chữ ký, đóng dấu)

 

 

................Ngày.........tháng.........năm 2015

Tác giả hoặc đại diện nhóm tác giả

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                ­­                                                                                                                                  

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

***

 

 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

Hà Nội, ngày      tháng  9 năm 2015

 

THỂ LỆ

Tổ chức cuộc thi “Thanh thiếu niên tham gia đề xuất các giải pháp

và ý tưởng sáng tạo tiết kiệm năng lượng” năm 2015

(Ban hành kèm theo Kế hoạch sô 403 KH/ĐTN-CNĐT ngày 17 /9/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn)

---------------

 

1. Tên cuộc thi: Thanh thiếu niên đề xuất các giải pháp và ý tưởng sáng tạo tiết kiệm năng lượng” năm 2015.

2. Cơ quan tổ chức

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

3. Mục đích, yêu cầu

- Nâng cao nhận thức và ý thức của thanh thiếu nhi về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

- Khuyến khích tinh thần sáng tạo của thanh thiếu nhi trong đề xuất những ý tưởng mới, sáng kiến, hiến kế hoặc giải pháp cụ thể, thiết thực trong sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

- Đảm bảo tốt công tác thông tin, tuyên truyền về cuộc thi; công tác tổ chức và chấm thi khách quan, công bằng.

- Ý tưởng, giải pháp đạt giải phải có khả năng ứng dụng cao trong thực tế.

4. Đối tượng tham gia: Cán bộ, đoàn viên, thanh niên, thiếu niên cả nước (từ 9 đến 35 tuổi).

5. Nội dung: Thi ý tưởng, giải pháp sáng tạo về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả bao gồm các đề tài, ý tưởng  sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả trong lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, giao thông vận tải, dịch vụ công cộng, trong gia đình, công sở, trong các tòa nhà, sử dụng năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, v.v… trong đó ưu tiên các lĩnh vực học tập, lao động sản xuất và sinh hoạt cộng đồng.

6. Quy định về hình thức và bố cục

a) Hình thức: Trình bày một cách khoa học, hợp lý, rõ ràng, mạch lạc; văn phong dễ hiểu, sinh động, hấp dẫn.

           - Các ý tưởng, giải pháp về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả được (viết), đánh máy bằng tiếng Việt trên khổ giấy A4, font chữ 14, kiểu times new Roman.

          - Các mô hình, công trình phải kèm theo tài liệu thuyết minh nội dung được (viết), đánh máy bằng tiếng Việt trên khổ giấy A4, font chữ 14, kiểu times new Roman, không tính phụ lục và danh mục tham khảo, không quy định số trang tối thiểu của sản phẩm.

b) Bố cục:

           - Đặt vấn đề: nêu rõ mục đích, ý nghĩa của ý tưởng;

           - Nội dung của ý tưởng;

           - Giải pháp thực hiện;

           - Hiệu quả kinh tế - xã hội;

           - Kết luận.

          Ý tưởng đưa ra phải đáp ứng được tính phù hợp, tính sáng tạo, độc đáo, tính mới, ý nghĩa khoa học, tính khả thi và khả năng ứng dụng vào thực tế.        Điểm quan trọng được khuyến khích là tính thực tiễn của ý tưởng và giải pháp đưa ra trên cơ sở thực nghiệm khoa học, tính khả thi và có thể áp dụng được trong thực tiễn sản xuất và đời sống.

       c) Các quy định khác:

          - Nội dung đưa ra là những ý tưởng mới, không sao chép của người khác.

- Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm với những bài dự thi bị thất lạc trong quá trình tham gia cuộc thi.

- Ban Tổ chức không trả lại bài dự thi, kể cả bài đoạt giải và được quyền sử dụng các bài dự thi cho mục đích tuyên truyền.

7. Hồ sơ dự thi

           - Phiếu đăng ký dự thi của tác giả hay nhóm tác giả (01 bản theo mẫu và có xác nhận của địa phương, đơn vị hoặc trường học).

           - Hồ sơ dự thi đóng thành tập, thí sinh nộp 2 bản, trình tự sắp xếp tài liệu: trang bìa (theo mẫu); trang mục lục; phần nội dung trình bày ý tưởng dự thi bao gồm: Tên ý tưởng đề án, lý do đề xuất, mục tiêu, địa điểm triển khai, nội dung và giải pháp, kế hoạch và tiến độ thực hiện, đối tượng hưởng lợi, dự kiến hiệu quả về giáo dục, kinh tế-xã hội; phần phụ lục và cam kết không vi phạm bản quyền của tác giả khác và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có bất cứ tranh chấp nào về quyền tác giả.

8. Ban Giám khảo

Căn cứ vào số lượng và lĩnh vực bài dự thi, Ban Bí thư Trung ương Đoàn thành lập các hội đồng giám khảo để chấm giải, Ban giám khảo gồm các thành viên là nhà khoa học, các chuyên gia, các nhà quản lý, nhà nghiên cứu  hoạt động trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng.

9. Thời gian dự thi và công bố kết quả cuộc thi

- Thời hạn cuối cùng nhận bài dự thi cấp Trung ương là ngày 15/11/2015 (tính theo dấu bưu điện).

- Lễ công bố và trao giải sẽ được tổ chức vào cuối tháng 11/2015 tại tỉnh Đồng Nai.

10. Cơ cấu giải thưởng

*  Giải cá nhân:

+ 01 giải nhất trị giá: 7.000.000 đồng;

+ 02 giải nhì mỗi giải trị giá: 5.000.000 đồng;

+ 03 giải ba mỗi giải trị giá: 3.000.000 đồng;

+ 10 giải khuyến khích mỗi giải trị giá: 2.000.000 đồng.

* Gải tập thể:

 + 01 giải nhất trị giá: 7.000.000 đồng;

 + 02 giải nhì mỗi giải trị giá: 5.000.000 đồng;

 + 03 giải ba mỗi giải trị giá: 3.000.000 đồng

 (Dành cho Tỉnh, Thành đoàn, đoàn trực thuộc triển khai, tổ chức tốt cuộc thi cấp tỉnh và có nhiều bài dự thi có chất lượng tham gia cấp Trung ương).

- Các tập thể, cá nhân đạt giải được đề nghị tặng bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

       11. Địa chỉ nhận Bài thi và giải đáp thắc mắc

- Cấp Trung ương: Ban Thanh niên Công nhân và Đô thị Trung ương Đoàn, số 62 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 04.62631999 (máy lẻ 521 gặp đồng chí Nguyễn Thị Lan); Email: sangtaotre09@gmal.com.

- Cấp tỉnh: Trụ sở Tỉnh, Thành đoàn, Đoàn trực thuộc.

 

 

BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐOÀN

 

TỈNH ĐOÀN BÌNH DƯƠNG

BCH ĐOÀN TP. THỦ DẦU MỘT

***

Số:  500  /ĐTN

V/v tham gia cuộc thi Thanh thiếu niên  tham gia đề xuất các giải pháp và ý tưởng sáng tạo tiết kiệm năng lượng năm 2015”

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

Thủ Dầu Một, ngày 03  tháng 11 năm 2015

 

Kính gửi:

- Ban Thường vụ các cơ sở Đoàn trực thuộc;

- Các Liên Đội trực thuộc.

 

 

Căn cứ công văn số 2454  -CV/TĐTN-TNNT ngày 21/10/2015 của Ban Thường vụ tỉnh ĐOàn Bình Dương về việc tham gia cuộc thi Thanh thiếu niên  tham gia đề xuất các giải pháp và ý tưởng sáng tạo tiết kiệm năng lượng năm 2015;

Ban Thường vụ Thành đoàn thông báo đến các cơ sở Đoàn trực thuộc tham gia cuộc thi Thanh thiếu niên tham gia đề xuất các giải pháp và ý tưởng sáng tạo tiết kiệm năng lượng năm 2015, cụ thể như sau:

 

1. Thời gian tổ chức, đối tượng tham gia:

* Thời gian:

- Thời hạn cuối cùng nhận bài dự thi là ngày 08/11/2015.

- Lễ tổng kết, trao giải cuộc thi vào cuối tháng 11 năm 2015 tại Đồng Nai.

* Đối tượng tham gia: Cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu niên trong toàn Thành phố (từ 09 đến 35 tuổi).

2. Nội dung:

* Nội dung:

Thi ý tưởng sáng tạo, giải pháp về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả bao gồm các đề tài, ý tưởng  sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả trong lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, giao thông vận tải, dịch vụ công cộng, trong gia đình, công sở, trong các tòa nhà, sử dụng năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, v.v… trong đó ưu tiên các lĩnh vực học tập, lao động sản xuất và sinh hoạt cộng đồng (có thể lệ cuộc thi đính kèm website tuoitrethudaumot.vn).

* Hồ sơ dự thi:

          - Phiếu đăng ký tham dự cuộc thi theo mẫu gửi kèm và 02 ảnh chân dung kích thước 4cm x 6cm và bản sao giấy khai sinh của tác giả hoặc đại diện nhóm tác giả và có xác nhận của địa phương, đơn vị công tác hoặc trường học.

          - Bản thuyết minh ý tưởng, sản phẩm sáng tạo.

- Hồ sơ dự thi đóng thành tập, trình tự sắp xếp tài liệu:

+ Trang bìa (theo mẫu);

+ Trang mục lục;

+ Phần nội dung trình bày ý tưởng dự thi bao gồm: Tên ý tưởng đề án, lý do đề xuất, mục tiêu, địa điểm triển khai, nội dung và giải pháp, kế hoạch và tiến độ thực hiện, đối tượng hưởng lợi, dự kiến hiệu quả về giáo dục, kinh tế - xã hội;

+ Phần phụ lục và cam kết không vi phạm bản quyền của tác giả khác và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có bất cứ tranh chấp nào về quyền tác giả.

* Địa điểm nhận bài dự thi:

Ban Thanh niên nông thôn Tỉnh Đoàn Bình Dương – Tầng 8, Tháp B, Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương. Điện thoại: 06503.827.911; email: thanhniennongthonbd@yahoo.com.

Hoặc: Văn phòng Thành đoàn Thủ Dầu Một. Điện thoại. 06503 859 281; Email: thanhdoantdm@gmail.com nộp trực tiếp đồng chí Lý Ngọc Minh, Cán bộ Thành đoàn./.

 

Nơi nhận: 

- TTr Thành đoàn;

- Các cơ sở Đoàn trực thuộc;

- Các Liên Đội trực thuộc;

Lưu. VP. Minh                

TM. BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ BÍ THƯ

 

(Đã ký)

 

 

Phạm Hùng Sơn

 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ

Tham gia cuộc thi “Thanh thiếu niên tham gia đề xuất các giải pháp

và ý tưởng sáng tạo tiết kiệm năng lượng” năm 2015

-------------------

 

Họ và tên..................................... ..........Nam( nữ):............Dân tộc:...................

Ngày, tháng, năm sinh:..................................... ...............................................

Hiện đang là:............................... ..................... ...............................................

..................................................... ..................... ...............................................

Địa chỉ:......................................... ....................................................................

..................................................... ..................... ...............................................

Điện thoại:................................... ....................... Email..................................

Tên sản phẩm:.................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

Lĩnh vực dự thi

Ý tưởng, giải pháp trong lao động, sản xuất              

Ý tưởng, giải pháp trong lĩnh vực công cộng                                        

Ý tưởng, giải pháp trong sinh hoạt                            

Ý tưởng, giải pháp khác  

 

Danh sách đồng tác giả (nếu có)

 

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Đơn vị

% đóng góp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hồ sơ đăng ký dự thi gồm có

Mô hình, sản phẩm, ý tưởng                       

Tài liệu thuyết minh      

Các loại khác

Ảnh tác giả                    

Giấy khai sinh                (bản photocopy)

        

         Tôi xin cam đoan ý tưởng, giải pháp này là của tôi (chúng tôi) và hoàn toàn chịu trách nhiệm về những nội dung trình bày trong phiếu và các tài liệu đính kèm!

 

 

 

XÁC NHẬN CỦA ĐỊA PHƯƠNG, ĐƠN VỊ, TRƯỜNG HỌC

(Họ tên, chức vụ, chữ ký, đóng dấu)

 

 

................Ngày.........tháng.........năm 2015

Tác giả hoặc đại diện nhóm tác giả

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                ­­                                                                                                                                  

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

***

 

 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

Hà Nội, ngày      tháng  9 năm 2015

 

THỂ LỆ

Tổ chức cuộc thi “Thanh thiếu niên tham gia đề xuất các giải pháp

và ý tưởng sáng tạo tiết kiệm năng lượng” năm 2015

(Ban hành kèm theo Kế hoạch sô 403 KH/ĐTN-CNĐT ngày 17 /9/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn)

---------------

 

1. Tên cuộc thi: Thanh thiếu niên đề xuất các giải pháp và ý tưởng sáng tạo tiết kiệm năng lượng” năm 2015.

2. Cơ quan tổ chức

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

3. Mục đích, yêu cầu

- Nâng cao nhận thức và ý thức của thanh thiếu nhi về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

- Khuyến khích tinh thần sáng tạo của thanh thiếu nhi trong đề xuất những ý tưởng mới, sáng kiến, hiến kế hoặc giải pháp cụ thể, thiết thực trong sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

- Đảm bảo tốt công tác thông tin, tuyên truyền về cuộc thi; công tác tổ chức và chấm thi khách quan, công bằng.

- Ý tưởng, giải pháp đạt giải phải có khả năng ứng dụng cao trong thực tế.

4. Đối tượng tham gia: Cán bộ, đoàn viên, thanh niên, thiếu niên cả nước (từ 9 đến 35 tuổi).

5. Nội dung: Thi ý tưởng, giải pháp sáng tạo về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả bao gồm các đề tài, ý tưởng  sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả trong lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, giao thông vận tải, dịch vụ công cộng, trong gia đình, công sở, trong các tòa nhà, sử dụng năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, v.v… trong đó ưu tiên các lĩnh vực học tập, lao động sản xuất và sinh hoạt cộng đồng.

6. Quy định về hình thức và bố cục

a) Hình thức: Trình bày một cách khoa học, hợp lý, rõ ràng, mạch lạc; văn phong dễ hiểu, sinh động, hấp dẫn.

           - Các ý tưởng, giải pháp về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả được (viết), đánh máy bằng tiếng Việt trên khổ giấy A4, font chữ 14, kiểu times new Roman.

          - Các mô hình, công trình phải kèm theo tài liệu thuyết minh nội dung được (viết), đánh máy bằng tiếng Việt trên khổ giấy A4, font chữ 14, kiểu times new Roman, không tính phụ lục và danh mục tham khảo, không quy định số trang tối thiểu của sản phẩm.

b) Bố cục:

           - Đặt vấn đề: nêu rõ mục đích, ý nghĩa của ý tưởng;

           - Nội dung của ý tưởng;

           - Giải pháp thực hiện;

           - Hiệu quả kinh tế - xã hội;

           - Kết luận.

          Ý tưởng đưa ra phải đáp ứng được tính phù hợp, tính sáng tạo, độc đáo, tính mới, ý nghĩa khoa học, tính khả thi và khả năng ứng dụng vào thực tế.        Điểm quan trọng được khuyến khích là tính thực tiễn của ý tưởng và giải pháp đưa ra trên cơ sở thực nghiệm khoa học, tính khả thi và có thể áp dụng được trong thực tiễn sản xuất và đời sống.

       c) Các quy định khác:

          - Nội dung đưa ra là những ý tưởng mới, không sao chép của người khác.

- Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm với những bài dự thi bị thất lạc trong quá trình tham gia cuộc thi.

- Ban Tổ chức không trả lại bài dự thi, kể cả bài đoạt giải và được quyền sử dụng các bài dự thi cho mục đích tuyên truyền.

7. Hồ sơ dự thi

           - Phiếu đăng ký dự thi của tác giả hay nhóm tác giả (01 bản theo mẫu và có xác nhận của địa phương, đơn vị hoặc trường học).

           - Hồ sơ dự thi đóng thành tập, thí sinh nộp 2 bản, trình tự sắp xếp tài liệu: trang bìa (theo mẫu); trang mục lục; phần nội dung trình bày ý tưởng dự thi bao gồm: Tên ý tưởng đề án, lý do đề xuất, mục tiêu, địa điểm triển khai, nội dung và giải pháp, kế hoạch và tiến độ thực hiện, đối tượng hưởng lợi, dự kiến hiệu quả về giáo dục, kinh tế-xã hội; phần phụ lục và cam kết không vi phạm bản quyền của tác giả khác và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có bất cứ tranh chấp nào về quyền tác giả.

8. Ban Giám khảo

Căn cứ vào số lượng và lĩnh vực bài dự thi, Ban Bí thư Trung ương Đoàn thành lập các hội đồng giám khảo để chấm giải, Ban giám khảo gồm các thành viên là nhà khoa học, các chuyên gia, các nhà quản lý, nhà nghiên cứu  hoạt động trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng.

9. Thời gian dự thi và công bố kết quả cuộc thi

- Thời hạn cuối cùng nhận bài dự thi cấp Trung ương là ngày 15/11/2015 (tính theo dấu bưu điện).

- Lễ công bố và trao giải sẽ được tổ chức vào cuối tháng 11/2015 tại tỉnh Đồng Nai.

10. Cơ cấu giải thưởng

*  Giải cá nhân:

+ 01 giải nhất trị giá: 7.000.000 đồng;

+ 02 giải nhì mỗi giải trị giá: 5.000.000 đồng;

+ 03 giải ba mỗi giải trị giá: 3.000.000 đồng;

+ 10 giải khuyến khích mỗi giải trị giá: 2.000.000 đồng.

* Gải tập thể:

 + 01 giải nhất trị giá: 7.000.000 đồng;

 + 02 giải nhì mỗi giải trị giá: 5.000.000 đồng;

 + 03 giải ba mỗi giải trị giá: 3.000.000 đồng

 (Dành cho Tỉnh, Thành đoàn, đoàn trực thuộc triển khai, tổ chức tốt cuộc thi cấp tỉnh và có nhiều bài dự thi có chất lượng tham gia cấp Trung ương).

- Các tập thể, cá nhân đạt giải được đề nghị tặng bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

       11. Địa chỉ nhận Bài thi và giải đáp thắc mắc

- Cấp Trung ương: Ban Thanh niên Công nhân và Đô thị Trung ương Đoàn, số 62 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 04.62631999 (máy lẻ 521 gặp đồng chí Nguyễn Thị Lan); Email: sangtaotre09@gmal.com.

- Cấp tỉnh: Trụ sở Tỉnh, Thành đoàn, Đoàn trực thuộc.

 

 

BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐOÀN

 

 

 

 

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây