Hướng dẫn kiểm tra cuối kỳ 2 năm học 2016-2017 và tổng kết năm học

I. Thai gian to chin kiem tra cuOi nam:
+ Ngdy 15/5/2017: Tie'ng (kh6i 1,2,3,4).
+ Ngdy 16/5/2017: Toan (kho'i 1,2,3,4).
+ Cac mon: Khoa h9c, Lich sill' va. Dia 1T lop 4,5 va tin hoc kie`'m tra trop
khoang thei gian -tix ngdy 08/5/2017 den 12/5/2017 sau khi cac em hoc sink da h9che't
chuang trinh cua cac mon. (Mon Tieng Anh se do -CO' EM Ti6ng Anh SO( GDDT
huong dan ki6m tra).
+ Ltru Khai ap 5 do chuan bi sa cho cric em thi lop 6 tgo nguim nen
se krjm tra theo Lich sau:
+ Ngdy 11/5/2017: Tien Viet
Ngdy 12/5/2017: Toan
- T6ng ket namh9c: Tix ngdy 22/5/2017 den 26/5/2017.

Số kí hiệu KTCK2
Ngày ban hành 21/04/2017
Ngày bắt đầu hiệu lực 21/04/2017
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Hướng dẫn
Lĩnh vực Giáo dục
Cơ quan ban hành Cơ quan ban hành
Người ký Dương Văn Bốn

 File đính kèm

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây