Công khai tài chính học kỳ 1 năm 2016-2017

      Biểu số 6  
         
PHÒNG GDĐT THÀNH PHỐ TDM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ HÒA 2 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 
   
                                        Phú Hòa, ngày  24   tháng 4   năm 2017  
     
THÔNG BÁO  
CÔNG KHAI  DỰ TOÁN THU - CHI  
QUÍ NĂM 2017  
(Dùng cho tổ chức, đơn vị cấp dưới của các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ)  
      Đơn vị tính: Đồng  
Số Chỉ tiêu Dự toán    
TT được giao Ghi chú  
A  Dự toán thu nguồn khác (nếu có)      
1 Thu hội phí      
2 Thu khác      
B  Dự toán chi ngân sách nhà nước      
I Loại 490, khoản 492 6 916 000 000    
1   Chi thanh toán cá nhân 5 240 000 000    
2   Chi nghiệp vụ chuyên môn 1 334 000 000    
3   Chi mua sắm, sửa chữa lớn 200 000 000    
4   Chi khác 142 000 000    
II Loại ..., khoản …      
1   Chi thanh toán cá nhân      
2   Chi nghiệp vụ chuyên môn      
3   Chi mua sắm, sửa chữa lớn      
4   Chi khác      
C Dự toán chi nguồn khác (nếu có)      
1   Chi thanh toán cá nhân      
2   Chi nghiệp vụ chuyên môn      
3   Chi mua sắm, sửa chữa lớn      
4   Chi khác      
         
   - Mục:      
     + Tiểu mục …      
     + Tiểu mục …      
   - Mục:      
     + Tiểu mục …      
     + Tiểu mục …      
  ...      
         
  Ngày  24   tháng  4  năm 2017  
  Thủ trưởng đơn vị
Đã ký
Nguyễn Xuân Trang
 
      Biểu số 7
PHÒNG GDĐT THÀNH PHỐ TDM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ HÒA 2 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
                                        Phú Hòa, ngày  24   tháng 04   năm 2017
THÔNG BÁO
CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC
QUÍ NĂM 2017
(Dùng cho các tổ chức, đơn vị cấp dưới của các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ)
      Đơn vị tính: Đồng
Số Chỉ tiêu Số liệu báo Số liệu quyết
TT cáo quyết toán được
  toán duyệt
A Quyết toán thu    
I Tổng số thu    
1 Thu hội phí    
2 Thu khác    
B Quyết toán chi ngân sách nhà nước    
1 Loại 490, khoản 492 1 369 556 943  
   - Mục:6000 684 509 101  
    + Tiểu mục : 6001 647 846 101  
    + Tiểu mục : 6003 36 663 000  
    + Tiểu mục : 6049    
   - Mục:6100 298 892 748  
    + Tiểu mục : 6101 14 883 000  
    + Tiểu mục : 6106 0  
    + Tiểu mục : 6112 192 273 840  
    + Tiểu mục : 6113 1 815 000  
    + Tiểu mục : 6115 89 194 908  
    + Tiểu mục : 6117    
    + Tiểu mục : 6149 726 000  
   - Mục:6300 189 017 852  
    + Tiểu mục : 6301 141 945 661  
    + Tiểu mục : 6302 23 657 610  
    + Tiểu mục : 6303 15 771 740  
    + Tiểu mục : 6304 7 642 841  
   - Mục:6400 44 035 710  
    + Tiểu mục : 6404    
    + Tiểu mục : 6449 44 035 710  
   - Mục:6500 52 991 060  
    + Tiểu mục : 6501 20 764 775  
    + Tiểu mục : 6502 32 226 285  
   - Mục:6550 3 440 000  
    + Tiểu mục : 6553 3 440 000  
   - Mục:6600 1 198 472  
    + Tiểu mục : 6601 208 472  
    + Tiểu mục : 6617 990 000  
   - Mục:6900 2 772 000  
    + Tiểu mục : 6912 2 772 000  
   - Mục:7000 1 200 000  
    + Tiểu mục : 7049 1 200 000  
   - Mục:7750 91 500 000  
    + Tiểu mục : 7799 91 500 000  
2 Loại ..., khoản …    
C Quyết toán chi nguồn khác    
   - Mục:    
     + Tiểu mục …    
     + Tiểu mục …    
   - Mục:    
     + Tiểu mục …    
     + Tiểu mục …    
  ...    
       
  Ngày  24   tháng  4  năm 2017
  Thủ trưởng đơn vị
Đã ký
Nguyễn Xuân Trang
             
 
 

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây