Công khai tài chính năm 2018

Biểu số 2 - Ban hành kèm theo Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính  

TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ HÒA 2
 
Chương: 622  
DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2017  
(Kèm theo Quyết định số   85/QĐ- PGD ngày 10/1/2017 của PGDĐT
và Quyết định số  2187/QĐ- PGD ngày 15/12/2017 của PGDĐT )
 
(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách)  
Đvt:  đồng  
Số TT Nội dung Dự toán được giao  
I Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí    
1 Số thu phí, lệ phí    
1,1 Lệ phí    
1,2 Phí    
2 Chi từ nguồn thu phí được để lại    
2,1 Phí    
2,2 Chi quản lý hành chính    
a Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ    
b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ    
3 Số phí, lệ phí nộp NSNN    
3,1 Lệ phí    
3,2 Phí    
II Dự toán chi ngân sách nhà nước 7.053.076.810  
1 Chi quản lý hành chính    
1,1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 6.521.076.810  
1,2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ           532.000.000  
2 Nghiên cứu khoa học    
2,1 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ    
  - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia    
  - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ    
  - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở    
2,2 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng    
2,3 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên    
3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề    6.575.122.645  
3,1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên        5.910.715.075  
3,2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên           504.997.607  
3,3 Kinh phí nhiệm vụ CCTL           159.409.963  
    Phú Hòa, ngày 31 tháng 01 năm 2018  
    Hiệu trưởng   
       
       
       
       
    Nguyễn Xuân Trang  
             
Biểu số 4 - Ban hành kèm theo Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính
             
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ HÒA 2
Chương:622
             
QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC  NĂM 2017
(Kèm theo Quyết định số: 01/QĐ- PH2 ngày 31/12/2017 của PGDĐT)
(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán sử dụng ngân sách nhà nước)
ĐV tính:  đồng
Số TT Nội dung Số liệu báo cáo
quyết toán
Số liệu
quyết toán
 được duyệt
Trong đó
Quỹ lương Mua sắm,
sửa chữa….
Trích lập các quỹ( khác)
I Quyết toán thu 1.074.636.320 985.325.350      
A Tổng số thu 1.074.636.320 985.325.350      
1 Số thu phí, lệ phí          
1,2 Phí          
  Thu học phí buổi thứ 2   1.029.636.320      942.625.350      
  Thu khác (căn tin, giữ xe…..)        45.000.000        42.700.000      
2 Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ          
3 Thu sự nghiệp khác          
B Chi từ nguồn thu được để lại      989.126.550      985.325.350     817.960.000     171.166.550  
1 Chi từ nguồn thu phí được để lại          
1,2 Phí          
  Thu học phí buổi thứ 2      946.426.550      942.625.350     799.960.000     146.466.550  
  Thu khác (căn tin, giữ xe…..) 42.700.000 42.700.000       18.000.000       24.700.000  
2 Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ          
3 Hoạt động sự nghiệp khác          
C Số thu nộp NSNN          
1 Số phí, lệ phí nộp NSNN          
1,1 Lệ phí          
1,2 Phí          
2 Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ          
3 Hoạt động sự nghiệp khác          
II Quyết toán chi ngân sách nhà nước   6.575.122.645   6.571.884.149  5.892.237.261     241.274.210  438.372.678
1 Chi quản lý hành chính          
1,1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ   5.910.715.075   5.908.347.579  5.365.199.691     241.274.210  301.873.678
1,2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ      504.997.607      504.126.607     367.627.607    136.499.000
1,3 Kinh phí không thực hiện chế độ CCTL      159.409.963      159.409.963     159.409.963                     -  
2 Nghiên cứu khoa học          
3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề          
4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình          
5 Chi bảo đảm xã hội          
6 Chi hoạt động kinh tế          
7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường          
8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin          
9 Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn          
10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao          
11 Chi Chương trình mục tiêu          
        Phú Hòa, ngày 31 tháng 01 năm 2018
          Hiệu trưởng   
             
             
             
             
        Nguyễn Xuân Trang
             
Biểu số 2 - Ban hành kèm theo Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính
     
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ HÒA 2
Chương:622
DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018
(Kèm theo Quyết định số 2284/QĐ-PGDĐT ngày 29/12/2017 của PGD)
(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách)
Đvt:  đồng
Số TT Nội dung Dự toán được giao
I Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí  
1 Số thu phí, lệ phí  
1,1 Lệ phí  
1,2 Phí  
2 Chi từ nguồn thu phí được để lại  
2,1 Phí  
2,2 Chi quản lý hành chính  
a Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ  
b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ  
3 Số phí, lệ phí nộp NSNN  
3,1 Lệ phí  
3,2 Phí  
II Dự toán chi ngân sách nhà nước 8.183.951.772
1 Chi quản lý hành chính  
1,1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ                 7.577.951.772
1,2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 606.000.000
2 Nghiên cứu khoa học  
2,1 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ  
  - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia  
  - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ  
  - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở  
2,2 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng  
2,3 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên  
3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề 3.189.107.432
3,1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 2.978.941.832
3,2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên                    210.165.600
3,3 Kinh phí nhiệm vụ CCTL                                            0
    Phú Hòa, ngày 05 tháng 10 năm 2018
    Hiệu trưởng 
     
     
     
     
    Nguyễn Xuân Trang
Biểu số 4 - Ban hành kèm theo Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính
             
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ HÒA 2
Chương:622
             
QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC  QUÍ I + QUÍ II NĂM  2018
(Kèm theo Quyết định số: 01/QĐ- PH2 ngày  05/7/2018 của PGDĐT)
(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán sử dụng ngân sách nhà nước)
ĐV tính:  đồng
Số TT Nội dung Số liệu báo cáo
quyết toán
Số liệu
quyết toán
 được duyệt
Trong đó
Quỹ lương Mua sắm,
sửa chữa….
Trích lập các quỹ( khác)
I Quyết toán thu 0 0      
A Tổng số thu 0 0      
1 Số thu phí, lệ phí          
1,2 Phí          
  Thu học phí buổi thứ 2          
  Thu khác (căn tin, giữ xe…..)          
2 Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ          
3 Thu sự nghiệp khác          
B Chi từ nguồn thu được để lại                       -                 -                        -                      -    
1 Chi từ nguồn thu phí được để lại          
1,2 Phí          
  Thu học phí buổi thứ 2                          -    
  Thu khác (căn tin, giữ xe…..)          
2 Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ          
3 Hoạt động sự nghiệp khác          
C Số thu nộp NSNN          
1 Số phí, lệ phí nộp NSNN          
1,1 Lệ phí          
1,2 Phí          
2 Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ          
3 Hoạt động sự nghiệp khác          
II Quyết toán chi ngân sách nhà nước   3.189.107.432               -     2.821.269.003     16.995.750    350.842.679
1 Chi quản lý hành chính          
1,1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ   2.978.941.832     2.719.583.403     16.995.750    242.362.679
1,2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ      210.165.600        101.685.600      108.480.000
1,3 Kinh phí không thực hiện chế độ CCTL                 -        
2 Nghiên cứu khoa học          
3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề          
4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình          
5 Chi bảo đảm xã hội          
6 Chi hoạt động kinh tế          
7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường          
8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin          
9 Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn          
10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao          
11 Chi Chương trình mục tiêu          
        Phú Hòa, ngày 05 tháng 10 năm 2018
        Hiệu trưởng 
             
             
             
             
             
        Nguyễn Xuân Trang
Biểu số 4 - Ban hành kèm theo Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính
             
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ HÒA 2
Chương:622
             
QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC  QUÍ III NĂM  2018
(Kèm theo Quyết định số: 01/QĐ- PH2 ngày  05/10/2018 của PGDĐT)
(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán sử dụng ngân sách nhà nước)
ĐV tính:  đồng
Số TT Nội dung Số liệu báo cáo
quyết toán
Số liệu
quyết toán
 được duyệt
Trong đó
Quỹ lương Mua sắm,
sửa chữa….
Trích lập các quỹ( khác)
I Quyết toán thu 0 0      
A Tổng số thu 0 0      
1 Số thu phí, lệ phí          
1,2 Phí          
  Thu học phí buổi thứ 2          
  Thu khác (căn tin, giữ xe…..)          
2 Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ          
3 Thu sự nghiệp khác          
B Chi từ nguồn thu được để lại                          -          -                            -                      -    
1 Chi từ nguồn thu phí được để lại          
1,2 Phí          
  Thu học phí buổi thứ 2                          -    
  Thu khác (căn tin, giữ xe…..)          
2 Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ          
3 Hoạt động sự nghiệp khác          
C Số thu nộp NSNN          
1 Số phí, lệ phí nộp NSNN          
1,1 Lệ phí          
1,2 Phí          
2 Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ          
3 Hoạt động sự nghiệp khác          
II Quyết toán chi ngân sách nhà nước      1.861.100.536        -         1.583.258.506     93.562.600     184.279.430
1 Chi quản lý hành chính          
1,1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ      1.685.911.835         1.408.069.805     93.562.600     184.279.430
1,2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ           80.282.370              80.282.370    
1,3 Kinh phí không thực hiện chế độ CCTL           94.906.331              94.906.331    
2 Nghiên cứu khoa học          
3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề          
4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình          
5 Chi bảo đảm xã hội          
6 Chi hoạt động kinh tế          
7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường          
8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin          
9 Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn          
10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao          
11 Chi Chương trình mục tiêu          
        Phú Hòa, ngày 05 tháng 10 năm 2018
        Hiệu trưởng 
             
             
             
             
             
        Nguyễn Xuân Trang

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây