Công khai tài chính quý 2 năm 2017

      Biểu số 7
PHÒNG GDĐT THÀNH PHỐ TDM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ HÒA 2 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
   
   
 
                                        Phú Hòa, ngày  20  tháng 7   năm 2017
THÔNG BÁO
CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC 
QUÍ 2 NĂM 2017
(Dùng cho các tổ chức, đơn vị cấp dưới của các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ)
      Đơn vị tính: Đồng
Số Chỉ tiêu Số liệu báo Số liệu quyết
TT cáo quyết toán được
  toán duyệt
A Quyết toán thu    
I Tổng số thu    
1 Thu hội phí    
2 Thu khác    
B Quyết toán chi ngân sách nhà nước    
1 Loại 490, khoản 492 1 333 614 467  
  CHI THƯỜNG XUYÊN    
   - Mục:6000 689 070 802  
    + Tiểu mục : 6001 655 021 402  
    + Tiểu mục : 6003 34 049 400  
    + Tiểu mục : 6049 0  
   - Mục:6100 305 638 981  
    + Tiểu mục : 6101 14 399 000  
    + Tiểu mục : 6106    
    + Tiểu mục : 6112 198 266 365  
    + Tiểu mục : 6113 1 815 000  
    + Tiểu mục : 6115 91 158 616  
    + Tiểu mục : 6117 0  
    + Tiểu mục : 6149 0  
   - Mục:6250 1 802 000  
    + Tiểu mục : 6253    
    + Tiểu mục : 6257 1 802 000  
   - Mục:6300 189 093 499  
    + Tiểu mục : 6301 141 658 822  
    + Tiểu mục : 6302 23 838 852  
    + Tiểu mục : 6303 15 892 569  
    + Tiểu mục : 6304 7 703 256  
   - Mục:6400 73 733 010  
    + Tiểu mục : 6404    
    + Tiểu mục : 6449 73 733 010  
   - Mục:6500 48 342 712  
    + Tiểu mục : 6501 21 141 569  
    + Tiểu mục : 6502 24 393 143  
    + Tiểu mục : 6503 2 808 000  
    + Tiểu mục : 6504 0  
   - Mục:6550 6 692 000  
    + Tiểu mục : 6552 3 212 000  
    + Tiểu mục : 6553 3 480 000  
   - Mục:6600 2 592 463  
    + Tiểu mục : 6601 258 063  
    + Tiểu mục : 6612 1 344 400  
    + Tiểu mục : 6617 990 000  
   - Mục:6900 4 649 000  
    + Tiểu mục : 6912 1 749 000  
    + Tiểu mục : 6913 2 900 000  
   - Mục:7000 9 500 000  
    + Tiểu mục : 7003 3 300 000  
    + Tiểu mục : 7004    
    + Tiểu mục : 7049 6 200 000  
   - Mục:7750 2 500 000  
    + Tiểu mục : 7758 2 500 000  
    + Tiểu mục : 7764    
    + Tiểu mục : 7799    
2 Loại ..., khoản …    
C Quyết toán chi nguồn khác    
   - Mục:    
     + Tiểu mục …    
     + Tiểu mục …    
   - Mục:    
     + Tiểu mục …    
     + Tiểu mục …    
  ...    
  Ngày  20   tháng  7  năm 2017
  Thủ trưởng đơn vị

Nguyễn Xuân Trang

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây